Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

VCCI Hải Phòng – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Dịch vụ hợp tác HOMITA: Thiết kế Smart-web

Thời gian hoàn thành: 07 ngày

Web: http://vccihp.com.vn/

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *